Proses Air Rasa

Proses Air Rasa
Type : PAR 500L PAR 1000L PAR 2000L
Capacity : 500 L/H 1000 L/H 2.000 L/H
Power Supply : 1.5Kw 2.5Kw 3.5Kw